دستگاه پرکن شیر اتوماتیک با آب بندی فویل آلومینیومی