این است که فویل آلومینیومی روی یک ظرف تفت داده شده تا گوشت سرخ شود یک تصمیم سالم است