3003 3105 2000 میلی متر عرض 048 میلی متر آلومینیوم