یک سری 2xxx h14 15 میلی متر دیسک های آلومینیومی آنودایز رنگی 15 میلی متر