پرس و جو 6 میلی متر 70 میلی متر t4 بشکه آلومینیومی ارائه جنوب اروپا