گوشه سوار پروفیل آلومینیومی led با نقره مشکی سفید آنودایز شده