اثبات نوار فویل آلومینیومی غیر قابل اشتعال را کاهش می دهد