بوفه غذا فویل آلومینیومی ایرلاین ظرف درب متصل شده است