هند از سال 2005 پیشرو در ارائه دهنده فویل مهر زنی داغ است