هزینه دایره آلومینیومی سری 7000 به ازای هر کیلوگرم