در چاپ ظروف یکبار مصرف فویل آلومینیومی از مواد غذایی از روکش های شفاف استفاده می شود