روکش ورق های بسته بندی مواد غذایی ساندویچی با فویل عایق بندی شده