کویل آلومینیومی 1060 3004 3003 5052 H26 برای درب شاتر