چه اتفاقی برای قطرات موم روی فویل آلومینیومی افتاد