فویل آلومینیومی 8011 o h18 عمدتا برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود