دیسک های آلومینیومی 5057 h39 به اندازه برش خورده است