ماهیگیری بادبادک خوشه ای 3 طرفه ماهیگیری آلومینیومی برای قایق دریایی