کویل آلومینیومی با روکش رنگی موجود در انبار آلومینیوم با قیمت پایین