نوار فویل آلومینیومی دو طرفه mylar برای محافظت از کابل مجرای هوا