24 1 تولید کننده لوله آلومینیومی آنودایز 2 میلی متری