در فضای باز از مشخصات آلومینیوم روشنایی واشر استفاده کنید تا سرویس Tm114 ترجیح داده شود