کویل آلومینیومی با روکش رنگی برای مهر و موم ویال دارویی