h22 آیا می توانید از یک دیسک فلپ روی آلومینیوم استفاده کنید