تهیه شده از مجله ایزوپروپوکسید آلومینیوم هریس 1958