هنگام تلاش برای نصب یک بازی از طریق tinfoil ، من موارد زیر را دریافت می کنم