فویل آلومینیومی آینه پرداخت کننده بازتاب کننده 8011