100 فویل آلومینیومی بسته بندی مواد غذایی ضخیم روکش