درپوش فویل آلومینیومی با مواد سازگار با محیط زیست و ماست