پارچه های بافتنی کش دار پارچه های فویل فویل را مشت می زنند