نوار فویل آلومینیومی مس 80 میلی متر ضخامت 01 میلی متر civen