یک سری دیسک آلومینیومی h36 سری 2 در کنتور انرژی واقع در