درب فویل آلومینیومی 95 میلیمتری برای بسته بندی مواد غذایی