ورق درپوش آلومینیومی 8011 برای درب بطری استفاده می شود