نوار فویل نوار فویل با قابلیت چسبندگی 25 متری چسبنده