یک دیسک آلومینیومی 3004 h111 در کنتور انرژی واقع در