شلنگ تخت 2 اینچ در شلنگ تخلیه مسطح 50 فوت و لنگه های آلومینیومی هند