درجه 3000 درجه و کویل آلومینیومی فیلم پلاستیکی آبی آلیاژی است