درجه لمینیت نرم فویل آلومینیومی برای بسته بندی مواد غذایی