نمونه اولیه سریع سرویس نصب و راه اندازی ABS قاب گیاه سیاه و سفید