طراحی جدید از کارخانه قیمت سیم پیچ آلومینیومی PE 3105 H24