پروفیل کانال آلومینیومی آنودایز شده برای نور نوار قابل انعطاف به طول 20 میلی متر led foshan