کاروان 1050 3050 از ورق سقف آلومینیومی با پوشش آنودایز استفاده کرد