تمیز کردن نقره با فویل آلومینیومی جوش شیرین بسیار آسان است