فویل آلومینیومی آلومینیومی A8079 برای بسته بندی بستنی استفاده می شود