Gm در حال آماده سازی کامیون های بدنه آلومینیومی توسط گزارش دیر می گوید