فویل آلومینیومی صنعتی با روکش آبی برای مجرای تهویه