نوار آلومینیومی AL PET mylar برای محافظت از کابل کوکسیال