بشکه گرد آلیاژ آلومینیوم 8 میلی متر 11 میلی متر 6063 ایرلند