پایان آسیاب 0 36 میلی متر 10 میلی متر دایره آلومینیومی برای تزئین بازتابنده بازتابنده روشنایی ظروف