دستگاه جوش 8 میلی متری مس و آلومینیوم در چین دستگاه جوش سرد هیدرولیک چین